Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

VIET KHI TO QUOC BI XUC PHAM VA BI XAM LUOC (phan tiep theo)

VIẾT KHI TỔ QUỐC BỊ XÚC PHẠM VÀ BỊ XÂM LƯỢC
(phần tiếp theo)
Trần Xuân An

Cùng ta, có láng giềng Đông Nam Á và cả loài người

Biển đảo và sử

Những cuộc biểu tình yêu nước

Những bi kí Tự Đức hiện nay
Xem phần đầu: Tác giả tự đọc thơ: VIẾT KHI TỔ QUỐC BỊ XÚC PHẠM VÀ BỊ XÂM LƯỢC


Xem phần 2: Tác giả tự đọc thơ: HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ


Xem phần 1: HÌNH ẢNH MINH HỌA: HÁT MỘC VỀ LÔ-GIC LỊCH SỬ